UDRŽITELNOST PROJEKTU SKONČILA KE DNI 31.12.2016. WEB BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ZRUŠEN A NAHRAZEN.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění

Tabulky limitů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Příloha č. 1)

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení
SO2 1 hod. 350 µg/m3 24
24 hod. 125 µg/m3 3
NO2 1 hod. 200 µg/m3 18
kalendářní rok 40 µg/m3 0
CO max. denní 8hod klouzavý průměr 10 mg/m3 0
Benzen kalendářní rok 5 µg/m3 0
částice PM10 24 hod. 50 µg/m3 35
kalendářní rok 40 µg/m3 0
částice PM2,5 kalendářní rok 25 µg/m3 0
Pb kalendářní rok 0,5 µg/m3 0

Imisní limity pro celkový obsah látky v částicích PM10

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit
As kalendářní rok 6 ng/m3
Cd kalendářní rok 5 ng/m3
Ni kalendářní rok 20 ng/m3
benzo(a)pyren kalendářní rok 1 ng/m3